• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Методична робота

УСПІХ ПРИХОДИТЬ ДО ТИХ, ХТО РУХАЄТЬСЯ ВПЕРЕД

Методична тема роботи школи

Впровадження нових педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) з метою підвищення якості освітнього процесу

Навчання з використанням інноваційних технологій якісно перевищує класичну освіту. Воно інтегрує процеси, які не можна об’єднувати в межах класичної освіти.
Сучасне суспільство характеризується швидкими змінами в усіх сферах життя, що особливо впливає на розвиток інформаційного, зокрема й освітянського простору. Освітня сфера, яка є основоположницею формування світогляду, духовного становлення особистості, зазнає значних трансформаційних процесів. Простір, де стикаються нові цінності й технології, нові стилі життя, вимагає нових, сучасних освітніх підходів. Гуманізація освіти, її орієнтація на розкриття особистісного потенціалу зумовили виникнення й удосконалення нових освітніх технологій. Тому вимогою сьогодення стає апробація й упровадження інноваційних освітніх технологій у навчально-виховний процес. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021року визначає запровадження освітніх інновацій як один із пріоритетних напрямів державної політики в освітній сфері.
В умовах інформаційного суспільства традиційне навчання поступово втрачає свій сенс. Величезний потік інформації, яка старіє швидше, ніж учень закінчує школу, вже не можливо вмістити до шкільної програми. Втрачає сенс необхідність перенавантажувати пам’ять дитини додатковими знаннями, необхідно навчати дитину знаходити їх і користуватися ними. Тому дієвим інструментом поліпшення якості освіти визначають застосування компетентнісного підходу до освіти, який на перше місце ставить не поінформованість учня, а вміння на основі знань розв’язувати проблеми, які виникають у різних ситуаціях. Щоб навчити цього дітей, потрібно змінити технологію навчального процесу.
Педагогічний колектив Харківської загальноосвітньої школи І–ІІІступенів №127 імені Г.К. Жукова Харківської міської ради Харківської області не стоїть осторонь інновацій освіти. Варто відзначити, що протягом останніх років у школі триває інтенсивне переосмислення підходів до організації процесу учіння, колектив долає стереотипи педагогічного мислення, здійснює глибинні системні перетворення. Педагогічні працівники школи експериментують, апробують та успішно впроваджують нові ідеї, технології, методики. Усвідомлення того, що вчитель є організатором освітнього процесу, метою якого є пробудження й підтримання прагнення дітей до пізнання, спонукає вчителів школи шукати шляхи підвищення інтересу учнів до навчання, урізноманітнюючи його зміст, форми та прийоми шляхом використання інновацій.
Проте питання впровадження інноваційних технологій вимагає системності та серйозного науково-методичного підходу.
Педагогічний колектив школи у 2015/2016 навчальному році буде працювати над методичною темою «Впровадження нових педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) з метою підвищення якості освітнього процесу».
Ця проблемна тема була визначена шляхом глибокої діагностики рівнів професійної компетенції вчителів і рівнів їхньої готовності до інноваційної діяльності.
Обираючи проблемну тему, ми враховували такі чинники, як:
· відповідна фахова підготовка педагогічних працівників;
· створення умов для творчості в індивідуальній і колективній діяльності;
· використання нетрадиційних форм і методів навчання та виховання;
· використання навчального матеріалу різного змісту, виду і форм;
· надання учневі свободи вибору способів виконання навчальних завдань;
· матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу;
· видавнича діяльність, творчі роботи вчителів із питань упровадження інноваційних технологій у освітній процес.
У практику діяльності педагогічного колективу школи активно ввійшли:
· проектні технології, що забезпечують інтеграцію предметних знань і вмінь із різних предметів і видів діяльності;
· ігрові технології, які формують навички розв’язувати творчі завдання на основі вибору альтернативних варіантів;
· технології особистісно-зорієнтованого, диференційованого навчання;
· інтерактивні технології (робота в групах, метод проектів, «мозковий штурм», «акваріум», рольові й ділові ігри, «велике коло», «шкала думок», «асоціативний кущ», «відкритий мікрофон», групова дискусія, взаємне навчання тощо);
· технології проблемного навчання.
У педагогічній практиці вчителів виникли нові форми уроків: урок-практикум, урок-пошук, урок-дискусія, урок-мандрівка, урок-панорама, урок-залік тощо.
Перед сучасною школою дедалі гостріше постає завдання адаптації учнів до життя в інформаційному суспільстві шляхом формування відповідних компетентностей у процесі навчання. Щоб стати людиною ХХІстоліття, сучасному учневі необхідно не лише оволодіти базовими комп’ютерними навичками, але й навчитися збирати та аналізувати інформацію, синтезувати нові знання, ефективно співпрацювати з людьми різних культур. Необхідно підвищувати мотивацію до навчання учнів і залучати їх до самостійної (індивідуальної чи групової) дослідницької роботи на базі комплексного використання інноваційних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) із метою підвищення якості навчання учнів.
Поштовхом до інформатизації закладу стала участь у Всеукраїнському проекті «Відкритий світ».
Найважливішим завданням інформатизації освітнього простору в школі є підготовка вчителів та учнів із метою формування в них інформаційно-комунікаційних компетенцій, практичних навичок використання педагогічних програмних засобів нового покоління, можливостей швидкісної мережі Інтернет, у результаті чого учні не тільки здобувають комп’ютерні навички, а також відбувається цілеспрямований розвиток навичок, пов’язаних з успішною адаптацією в суспільстві.
Перед тим як розпочати роботу з комплексного застосування інформаційних технологій у закладі, було проведено дослідження ефективності використання мультимедійного супроводу навчальних занять, яке засвідчило певні переваги:
· рівень сприйняття інформації учнями зріс майже вдвічі;
· відбувалася індивідуалізація навчання, розвиток творчих здібностей (залучення школярів до розробляння уроків, створення проектів, презентацій);
· скорочено кількість видів роботи, яка стомлює учнів, педагоги почали використовувати різноманітні аудіовізуальні засоби (музика, графіка, анімація) з метою підвищення активності дітей, подавати навчальний матеріалу, створюючи умови для формування самооцінки учня.
Дидактичні можливості мультимедійних засобів навчання, що використовують на уроках, можна стисло визначити так:
· посилення мотивації навчання;
· активізація навчальної діяльності учнів, посилення їх ролі як суб’єктанавчання;
· індивідуалізація процесунавчання, використанняосновних і допоміжних навчальних впливів, розширення меж самостійної діяльності школярів;
· урізноманітнення форм подання інформації, типів навчальних завдань;
· створення навчального середовища, яке забезпечує «занурення» учня в уявний світ, у певні соціальні й виробничі ситуації;
· постійне застосування ігрових прийомів;
· забезпечення постійного зворотного зв’язку, можливість рефлексії.
ІКТ ефективно й успішно використовують під час проведення уроків, різноманітних конкурсів, шкільних свят, інших виховних заходів. Стало традицією проводити шкільні батьківські збори з використанням мультимедійної техніки. Адміністрація школи весь документообіг веде в електронному вигляді. Учителі школи на високому професійному рівні оформлюють шкільну документацію, матеріали до конкурсів, уроків, виховних заходів.
Учні й учителі школи є активними учасниками програми «Intel® Навчання для майбутнього» і впроваджують новаторські ідеї цієї програми в життя. Програма дає змогу розширити можливості навчального процесу, використовуючи комп’ютер для спілкування, проведення досліджень, створення презентацій і веб-сайтів, пошуку додаткової інформації.
Кiлькiсть переглядiв: 259