Школа входить до обласної та районної мережі "Шкіл сприяння здоров'я".

Здоров’я – це гармонійна єдність фізичного, психічного та соціального благополуччя людини. Його відтворення можливе лише за умови цілеспрямованих об’єднаних зусиль медицини, освіти, кожного учня та його сім’ї. Для сучасної освіти однією з найактуальніших і гострих проблем постає збереження й зміцнення здоров’я учнів та формування в них позитивної мотивації на здоровий спосіб життя.

Ми прагнемо, щоб дитина навчилася цінувати своє здоров’я, намагалася зберегти його. Складовими здорового способу життя є усвідомлення цінності здоров’я, відсутність шкідливих звичок, доступ до раціонального харчування. У ході експериментальної роботи ми виділили чотири основні соціуми, в яких педагоги, учнівське самоврядування здійснювали формування навичок щодо здорового способу життя:

 • школа;
 • сім’я;
 • позашкільні заклади;
 • середовище, яке оточує учнів.

Формування у молоді потреби здорового способу життя може стати національною ідеєю відродження не тільки фізичного здоров’я, але й духовного відродження України.

Провідними ідеями створення «Школи сприяння здоров’ю» нами визначено:

 • створення освітнього та соціального середовища, сприятливого для становлення пріоритетів здоров’я, творчості високодуховної особистості;
 • суттєве поліпшення здоров’я та фізичного розвитку школярів;
 • формування позитивних соціально-культурних цінностей вихованців.

Метою діяльності навчального закладу є формування та створення сприятливих умов для розвитку і виховання особистості школяра з високою культурою здоров’я, здатної формувати свій життєвий досвід на основі моральних цінностей українського народу та людства в цілому.
Якість освіти та участь учнів у заходах різного рівня, збереження їхнього здоров'я залишаються ключовим аспектом діяльності педколективу. Тому навчально-виховний процес школи спрямований на розв’язання наступних завдань:

 • забезпечення умов для реалізації державних програм з питань формування здорового способу життя;
 • оновлення змісту і форми заходів, спрямованих на формування здорового способу життя школярів;
 • дослідження ситуації стосовно стану здоров’я і способу життя дітей;
 • відпрацювання тренінгової методики для навчання учнів і вчителів;
 • упровадження інноваційних, інтерактивних технологій;
 • організація просвітницької роботи через проведення тренінгів, ігор, конкурсів;
 • запровадження моніторингових спостережень з питань мотивованого ставлення школярів до свого здоров’я та здоров’я оточуючих, екологічної безпеки здоров’я дітей;
 • забезпечення якісної ступеневої підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів з питань формування здорового способу життя;
 • підвищення якості фізичного виховання та медичного обслуговування учнів;
 • розробка і впровадження системи безперервної валеологічної освіти та етичного виховання;
 • забезпечення подальшого розвитку учнівського самоврядування, залучення його до вирішення питань організації навчального процесу, розвитку громадської активності, організації здорового способу життя учнів;
 • видання буклетів, бюлетенів, газет з питань формування здорового способу життя серед підлітків;
 • залучення батьків і громадськості до спільної роботи щодо формування в учнів здорового способу життя.

Педагогічний колектив школи розуміє , що забезпечення високої якості освіти – один з пріоритетних напрямів сучасних навчальних закладів, а поняття якості освіти пов’язане з такими категоріями, як здоров’я, самореалізація, комфортне самопочуття, соціальна захищеність.
У зв’язку з цим, метою впровадження у навчально-виховний процес програми «Школа сприяння здоров’ю» є побудова моделі такої діяльності школи, яка б сприяла збереженню та зміцненню здоров’я школярів і вчителів шляхом створення відповідного соціального та фізичного середовища, організації цілеспрямованої роботи з формування валеологічної свідомості учасників педагогічного процесу, здорового способу життя.

Методичною радою школи ведеться накопичення творчих методичних тек вчителів-предметників та класних керівників з розробками нестандартних уроків з усіх навчальних предметів з використанням інноваційних технологій, спрямованих на виховання здорового способу життя, культури здоров’я. Кожен учитель постійно працює над тим, щоб учень отримував задоволення від навчання, відчував себе комфортно на уроках, зберігав своє здоров’я.

У школі розроблено низку профілактичних заходів, спрямованих на формування здорового способу життя, постійно впроваджуються інтерактивні форми роботи з учнями, батьками. Оздоровчий процес в навчальному закладі має чітку науково - обґрунтовану систему, згідно з якою на основі національного і міжнародного досвіду здорового способу життя в практику навчального закладу впроваджуються валеологічна освіта , просвіта дітей і батьків.

Учителі познайомилися з тренінговими технологіями проведення уроків та позакласних заходів, застосування яких формує у дітей адекватну самооцінку, навички самоорганізації особистої навчальної діяльності, сприяє формуванню соціальної компетентності, виховує позитивні моральні якості.

Найважливішою ланкою виховної системи закладу є шкільне самоврядування, розвиток якого допомагає учням відчути себе організаторами життя в школі, сприяє формуванню навичок культури спілкування, уміння жити в колективі, що є важливим в самостійному житті людини поза стінами школи. Рада має свою складну структуру, завдання, план роботи у системі виховного плану школи. Вся робота шкільного самоврядування направлена на сприяння формування в учнів мотивації до здорового способу життя й організацію культурно-творчого дозвілля, забезпечення правового та соціального захисту учнів, сприяння пошуку та підтримці обдарованих дітей, розвитку учнівських та суспільних рухів:

 • волонтерського, соціального, національного;
 • на співробітництво з дітьми та молодіжними організаціями і радами учнів інших шкіл.

Лекторськими учнівськими групами проводяться лекції для учнів 1-10-х класів за темами:

 • «Режим дня – запорука здоров’я»;
 • «Що означає бути здоровою людиною»;
 • «Як пов’язати здоров’я і навколишнє середовище»;
 • «Я обираю здоровий спосіб життя»;
 • «Обережно – туберкульоз».

На уроках і в позаурочний час застосовується здоров’язберігаючі технології.

Проблему здоров’язберігаючої діяльності в школі неможливо відділити від організації фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями. Для дітей проходять заняття, що включають рухомі ігри на свіжому повітрі, загальнорозвиваючі вправи, спортивні естафети, змагання.

Оптимізація рухового режиму учнів – один із чинників, що дозволяє наблизити шкільне середовище до природного середовища дитини.

Для вчителів проводяться консультативні заняття щодо організації малих спортивних форм (фізкультхвилинок, валеологічних пауз, рухливих перерв). Раціональність гігієнічної організації уроків, упровадження здоров’язберігаючих технологій в освітній процес систематично контролюється адміністрацією школи.

Формуванню позитивної мотивації на здоровий спосіб життя в учнів сприяють традиційні Дні здоров’я, екскурсії, «Малі олімпійські ігри», «Першість з футболу», «Юні інспектори дорожнього руху», вечори питань та відповідей, круглі столи та диспути з питань здорового способу життя.
Учні відвідують шкільні спортивні секції і гуртки, беруть участь у спортивно-оздоровчих заходах школи, в організації екскурсій, походів і прогулянок, що допомагає зняти м’язову втому школярів після уроків та пропагувати гармонійний розвиток особистості.

Важливим моментом здоров’язберігаючої діяльності є проблема позаурочної зайнятості дітей, організації дозвілля, додаткової освіти:

 • організація фізкультурно-оздоровчих і спортивно-масових заходів;
 • реалізація системи просвітницької роботи з учнями щодо формування в учнів культури ставлення до власного здоров'я;
 • розвиток системи позаурочної зайнятості підлітків.

Важливим елементом у системі зміцнення фізичного здоров’я є спільна робота школи з медперсоналом: лікарі міської поліклініки щорічно проводять поглиблений медичний огляд учнів та вчителів, виступають з рекомендаціями на батьківських зборах, педрадах. Лікарем-наркологом проведений круглий стіл для старшокласників, а лікарем-гінекологом проведена година спілкування з дівчатами-підлітками, лекція для батьків. Для учнів школи медпрацівниками «Клініки, дружньої до молоді» постійно проводяться лекторії з питань збереження здоров’я та профілактики захворювань.

Медсестрою закладу ведеться санітарно-просвітницька робота : випускаються медичні бюлетені, проводяться бесіди, круглі столи зі школярами з питань раціональної організації часу для навчання та відпочинку, правильного збалансованого харчування, контролюється санітарно-гігієнічний режим шкільних приміщень.

Фахівцями-медиками за планом здійснюється диспансеризація учнів, з потреби проводяться щеплення і вітамінізація. Протягом навчального року медичними працівниками проводяться заходи: підбір медичних карт за списками класів, заповнення форм щеплень і перевірка правильності заповнення медичних карт учнів, проведення антропометрії всіх учнів із записом в медичні карти, проведення планових щеплень, диспансеризації, щоденний прийом хворих дітей в медичному кабінеті по мірі необхідності, огляд на педикульоз всіх учнів після канікул, перевірка гостроти зору із записом в медичну карту. Проводяться індивідуальні та групові бесіди з батьками дітей, які мають слабке фізичне здоров’я , та тих, які знаходяться на диспансерному обліку. Розповсюджуються отримані від медичних працівників пам’ятки, брошури.

У кожному класному журналі оформлені «Листки здоров’я», які містять результати медогляду дітей, рекомендації щодо фізичної групи для кожного учня, висоти парти. Питання гігієнічної раціональної організації уроків, удосконалення професійної майстерності вчителів з проблеми, стану санітарно-просвітницької роботи серед батьків, організації антиалкогольного та антинаркотичного виховання заслуховуються кожного семестру на нарадах при директорі.

Велика увага приділяється зміцненню психічного здоров’я школярів: шкільним психологом систематично проводиться діагностика й корекція мотиваційної сфери учнів, надаються рекомендації батькам та учителям щодо формування адекватної самооцінки в учнів, створення комфортних умов для їхнього навчання, виховання та розвитку, проводяться тренінгові заняття та розвивальні ігри з окремими групами учнів, з педагогами, батьками. Це створює сприятливі умови для здорової співпраці на рівнях «вчитель-учень», «вчитель-вчитель», «учень-батьки», «вчитель-батьки».

На засіданні МО класних керівників розглядалося питання взаємодії школи та сім’ї щодо впровадження програми «Школа сприяння здоров’ю».

У планах виховної роботи усіма класними керівниками 5-11 класів та класоводами 1-4 класів заплановані класні години з проблеми формування компетентного ставлення учнів до власного здоров’я. Цьому сприяє і щомісячний перегляд школярами та батьками фільмів «Профілактика йододефіциту», «Дівчина стала дорослою», «Антиалкоголь», «Обери свою позицію», «Стоп, наркотик!» та інших.

Формуванню активної громадської позиції та адекватної соціальної поведінки, зміні асоціальних форм у ній на соціально значущі сприяє співпраця з міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

З метою попередження випадків дитячого травматизму розроблена та доведена до відома кожного учня та батьків «Пам’ятка з попередження всіх видів дитячого травматизму, « Схема безпечного руху до школи та зі школи». Формуванню адекватного мислення та цілісної системи знань з безпеки життєдіяльності, необхідних для прийняття обгрунтованних рішень сприяє якісне викладання предмету «Основи здоров’я», які є складовою комплексної програми при попередженні дитячого травматизму.

З метою надання можливості оволодіння сучасними виховними технологіями в навчальному закладі постійно проводяться семінари. За останні роки в школі відбулися освітні семінари для директорів шкіл, заступників директорів, вчителів, учнів і заняття з батьками щодо збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей.

Педагоги нашої школи переконані, що створення в навчальному закладі певних умов, за яких кожен учень буде зустрічатися з валеознаннями під час навчання та у позаурочний час, забезпечення валеологічного простору шляхом навчання та залучення вчителів, батьків та громадськості у валеологічну роботу, допоможе формуванню і розвитку в учнів навичок здорового способу життя в постійно змінюваному навколишньому середовищі. Активний зв'язок школи з батьками, іншими навчальними закладами та суспільними установами надає широкі можливості для реалізації цілей навчання та виховання учнів, створює систему наступності в навчанні між дошкільним закладом та школою.

Педагогічним колективом школи накопичено передовий досвід роботи щодо попередження шкідливих звичок, засобів профілактики різних захворювань. Із цією метою використовується зміст навчальних предметів, різні форми роз’яснювальної роботи: бесіди та лекції на виховних годинах; класні збори; диспути, де заслуховуються виступи кваліфікованих спеціалістів (лікарів, психологів, працівників правоохоронних органів).

Таким чином, робота зі здоров’язбереження збагачує і збалансовує діяльність колективу школи, спрямовує творчість учителів й учнів на вдосконалення навчально-виховного процесу. Вважаємо, що запорукою нашого успіху є створення атмосфери взаємоповаги, любові, толерантності.

Кiлькiсть переглядiв: 1290